Mesures d’adaptació: Gestió forestal per la reducció del risc d’incendi a La Garcipollera, Aragó

Un dels objectius principals del projecte LIFE MIDMACC és la implementació i el seguiment de diferents mesures de gestió del paisatge que millorin l’adaptació al canvi climàtic i el desenvolupament socioeconòmic de la muntanya mitjana de la Rioja, l’Aragó i Catalunya. Una d’aquestes mesures d’adaptació és l’aplicació de gestió forestal per a la prevenció del risc d’incendi i el seu manteniment amb ramaderia extensiva, que es realitzen en dues regions d’estudi, a l’Aragó i a Catalunya. A l’Aragó, aquesta experiència  s’està portant a terme a la Estació de Recerca “La Garcipollera” (Govern d’Aragó) (Pirineus Centrals, Osca).

L’experiència pilot es desenvolupa a un pinar de Pinus sylvestris. La gestió forestal aplicada té tres objectius principals: (i) reducció de l’estrès hídric forestal, (ii) reducció del risc forestal, i (iii) augment del segrest de carboni quan sigui possible. La gestió forestal ha consistit principalment en l’estassada de matollar per tal de reduir la continuïtat del combustible i promoure estructures madures. Cada parcel·la es subdivideix en 2 sub-parcel·les amb tres rèpliques amb diferent càrrega ramadera (sense càrrega i una o dues vaques). A més, s’ha seleccionat una parcel·la control sense intervenció per monitoritzar l’evolució del bosc sense gestió.

Les següents imatges han estat preses a l’octubre de 2019 i gener de 2020. Un cop estassada la vegetació, s’hi està treballant en la divisió de les sub-parcel·les (20 x 20 m). En aquestes sub- parcel·les es duran a terme diferents assajos al llarg de 4 anys: (i) s’introduiran diferents nombres de vaques; (ii) s’agafaran mostres del sòl abans i després de cada activitat ramadera; (iii) s’agafaran mostres de vegetació abans i després de cada activitat ramadera; (iv) es faran simulacions de pluges estacionals; i (v) es mesurarà la temperatura i la humitat, així com la humitat del sòl, de manera contínua a les diferents sub-parcel·les. Aquest seguiment ens permetrà per una banda conèixer els efectes de l’estassada de matollar i l’activitat ramadera en els recursos hídrics, pastures i la qualitat del sòl, i per l’altra banda entendre si les actuacions realitzades redueixen la vulnerabilitat dels boscos mediterrànies en zones de muntanya mitjana als impactes del canvi climàtic.

Parcel·les experimentals abans (esquerra) i desprès (dreta) de la gestió forestal a La Garcipollera
Parcel·la control a La Garcipollera