Mesures d’adaptació: Estassada de matollar a l’Aragó

Pilot experience location before scrubland clearing

Un dels objectius principals del projecte LIFE MIDMACC és la implementació i el seguiment de diferents mesures de gestió del paisatge que millorin l’adaptació al canvi climàtic i el desenvolupament socioeconòmic de la muntanya mitjana de la Rioja, l’Aragó i Catalunya. Una d’aquestes mesures d’adaptació és l’aplicació de l’estassada de matollar per la recuperació de pastures, la promoció de la ramaderia extensiva, la prevenció del  risc d’incendi i altres qüestions ambientals (qualitat del sòl, estructura del paisatge, recursos hídrics). A l’Aragó, aquesta experiència pilot es troba a l’Estació de Recerca “La Garcipollera” (Govern d’Aragó) (Pirineus Centrals, Osca, Espanya).

L’experiència pilot es desenvolupa en un camp abandonat (sòl calcari) cobert de vegetació natural (Genista scorpius, Rosa gr. canina, Juniperus …) seguint els criteris del Govern d’Aragó. A la parcel·la, s’han creat i tancat diferents sub-parcel·les on s’aplicaran diferents càrregues ramaderes (sense càrrega, baixa, mitjana i alta) (primera temporada estiu 2020). S’estudiaran i controlaran un total de 12 sub-parcel·les. A més, s’ha seleccionat una parcel·la control sense intervenció (per supervisar l’evolució del lloc sense actuació) a prop de l’àrea estassada.

Les imatges següents s’han realitzat a l’octubre del 2019 i al febrer del 2020 després de l’estassada del matollar. Un cop retirat el matollar, s’estan preparant les sub-parcel·les (10 x 10 m). En aquestes sub- parcel·les es duran a terme diferents assajos al llarg de 4 anys: (i) s’introduiran diferents nombres d’ovelles; (ii) s’agafaran mostres del sòl abans i després de cada activitat ramadera; (iii) s’agafaran mostres de vegetació abans i després de cada activitat ramadera; (iv) es faran simulacions de pluges estacionals; i (v) es mesurarà la temperatura i la humitat, així com la humitat del sòl, de manera contínua a les diferents sub-parcel·les. Aquest seguiment ens permetrà conèixer els efectes de l’estassada de matollar i l’activitat ramadera en els recursos hídrics, pastures i la qualitat del sòl.

Pilot experience location before scrubland clearing
Ubicación de la experiencia piloto antes del desbroce del matorral
Ubicación de la experiencia piloto después del desbroce del matorral