Mesures d’adaptació: Estassada de matollar a la Rioja

Un dels objectius principals del projecte LIFE MIDMACC és la implementació i el seguiment de diferents mesures de gestió del paisatge que millorin l’adaptació al canvi climàtic i el desenvolupament socioeconòmic de la muntanya mitjana de la Rioja, l’Aragó i Catalunya. Una d’aquestes mesures d’adaptació és l’aplicació de l’estassada de matollar per la recuperació de pastures, la promoció de la ramaderia extensiva, la prevenció del  risc d’incendi i altres qüestions ambientals (qualitat del sòl, estructura del paisatge, recursos hídrics). A la Rioja, aquesta experiència pilot es desenvolupa a dos municipis: San Román de Cameros (sòl calcari) i Ajamil (sòl silici), ambdós al Valle de Leza (la Rioja). Ambdues experiències es porten a terme a parcel·les privades i el ramat que es farà servir pertany a dos joves pastors de la zona: Javier Lasana y Cristina Galilea.

L’experiència pilot es desenvolupa a dos camps abandonats (sòl calcari i sòl silici) cobert de vegetació natural. A la parcel·la, s’han creat i tancat diferents sub-parcel·les on s’aplicaran diferents càrregues ramaderes (sense càrrega, baixa, mitjana i alta) (primera temporada estiu 2020). S’estudiaran i controlaran un total de 24 sub-parcel·les de 100 m2. A més, s’ha seleccionat dues parcel·les control sense intervenció (per supervisar l’evolució del lloc sense actuació) a prop de les àrees estassades.

Les imatges següents s’han realitzat al febrer i març del 2020 després de l’estassada del matollar. Un cop retirat el matollar, s’estan preparant les sub-parcel·les (10 x 10 m). En aquestes sub- parcel·les es duran a terme diferents assajos al llarg de 4 anys: (i) s’introduiran diferents nombres d’ovelles; (ii) s’agafaran mostres del sòl abans i després de cada activitat ramadera; (iii) s’agafaran mostres de vegetació abans i després de cada activitat ramadera; (iv) es faran simulacions de pluges estacionals; i (v) es mesurarà la temperatura i la humitat, així com la humitat del sòl, de manera contínua a les diferents sub-parcel·les. Aquest seguiment ens permetrà conèixer els efectes de l’estassada de matollar i l’activitat ramadera en els recursos hídrics, pastures i la qualitat del sòl.

Preparació de la parcel·la d’estassada de matollar de San Román (sòl calcari)
Preparació de la parcel·la d’estassada de matollar de Ajamil (sòl silici)
Parcel·la control en San Ramón
Ramat que es farà servir a les parcel·les pilot de la Rioja