Entregable 8: Protocol de seguiment de l’acció C1 (Recuperació de pastures a través de l’estassada de matollars)

Aquest entregable explica el protocol de seguiment que es durà a terme durant tot el projecte LIFE MIDMACC relatiu a l’acció C1: estassada de matollars duta a terme a La Rioja i Aragó. El principal objectiu d’aquest protocol és avaluar els efectes de l’estassada de matollar i la gestió del bestiar en diferents variables ambientals. Hem descrit en detall totes les variables ambientals que es mesuraran, amb diferents metodologies, temps i protocols: (i) propietats del sòl (anàlisi del sòl i humitat del sòl), (ii) variables de pastura (biodiversitat, producció i qualitat), (iii) resposta hidrogeomorfològica (escolament, infiltració, sediments, temps de resposta), i (iv) condicions meteorològiques del lloc (humitat i temperatura de l’aire, pluja).

La primera secció és una breu introducció a l’entregable, amb una breu descripció de les experiències pilot i els principals objectius d’aquestes. La segona secció presenta el disseny de la xarxa de seguiment, incloent una descripció del programa de seguiment/disseny realitzat a La Rioja i Aragó. La tercera secció presenta les variables de seguiment i tots els protocols establerts per realitzar el seguiment ambiental de l’acció C1.