Entregable 12: Anàlisi de la vulnerabilitat de la mitja muntanya als impactes del canvi climàtic

Aquest entregable d’anàlisi de la vulnerabilitat de la mitja muntanya als impactes del canvi climàtic s’ha elaborat a partir d’una primera fase de recopilació i anàlisi de bibliografia sobre els impactes i riscos del canvi climàtic en la mitja muntanya, i d’una segona fase de participació dels actors que componen els comitès regionals de les tres àrees d’estudi (Aragó, Catalunya i La Rioja) en les reunions anuals que es van realitzar al primer trimestre del 2022.
En una primera part del document es descriu i analitza l’evolució de la temperatura i la precipitació a partir de bases de dades històriques recollides a les últimes dècades, així com les futures projeccions d’aquests paràmetres a escala mundial, europea i regional (les tres àrees d’estudi del projecte).
A continuació, es valoren els riscos observats i potencials produïts pel canvi climàtic en diferents sectors i sistemes. Els riscos als impactes del canvi climàtic s’han classificat segons les següents categories:

  • Canvis en els usos del sòl.
  • Cicle hidrològic i recursos hídrics.
  • Riscos naturals.
  • Sistemes naturals.
  • Sectors econòmics.
  • Impactes socials i demografia.

Finalment s’estableix una priorització dels riscos, a partir de les contribucions recollides a les reunions amb els comitès regionals.

L’abandó de terres de cultius i de pastures es va identificar com un dels riscos més preocupants a la mitja muntanya. Aquest risc té implicacions directes sobre alguns dels riscos identificats dins de les altres categories com per exemple el cicle hidrològic, els sistemes naturals o els impactes socials i demografia. Uns altres dels riscos més importants identificats a les tres regions van ser la reducció de la disponibilitat hídrica, l’augment dels incendis forestals (que en el cas de la Rioja s’identificava com un risc potencial a futur si no es manté la gestió del territori), els canvis en algunes patologies (malalties i plagues) i la falta de gestió i manteniment del territori. Aquest últim risc està directament relacionat amb el procés de despoblació de les zones rurals que ve observant-se al llarg de tota la mitja muntanya.