Entregable 21: Avaluació socioeconòmica de mesures d’adaptació en zones de muntanya mitjana

Aquest informe avalua els impactes socioeconòmics de diferents mesures d’intervenció en el territori proposades pel projecte MIDMACC per mitigar els impactes del canvi climàtic en tres zones de muntanya mitjana de la Península Ibèrica. En particular, s’avalua l’efecte de la recuperació de pastures per a la ramaderia extensiva, els diferents règims de gestió forestal que es basen en la neteja periòdica del sotabosc i la plantació de vinyes. Aquest informe avalua l’eficiència, l’eficàcia i els costos i beneficis d’aquestes mesures d’intervenció i el potencial de replicabilitat. Per a la seva avaluació, l’informe se centra en els efectes del canvi climàtic tant actuals com futurs i les conseqüències socioeconòmiques sobre la disponibilitat de recursos hídrics, la fixació de la població en el territori i la reducció del risc i la propagació dels incendis forestals, inclosa la reducció de les emissions de CO2 evitades.

Els resultats mostren que les mesures d’intervenció en el territori són efectives. Per exemple, la neteja de matollar a La Rioja ha reduït la probabilitat d’incendi forestal en un 70%, aproximadament. Els costos evitats per hectàrea cremada s’avaluen en uns 1.400 € per hectàrea. Els recursos hídrics generats (aigua blava) augmenten per a tots els escenaris de canvi climàtic considerats, fins a uns 4 hm3, fet que permet obtenir uns guanys econòmics notables en algunes de les zones considerades. Per exemple, a Catalunya suposa uns beneficis que se situen al voltant de 4.900 € per hectàrea intervinguda, en termes d’increment en el PIB. A part de les mesures d’intervenció en el territori, l’informe conté una eina que permet avaluar l’efectivitat i l’eficiència d’altres mesures per a reduir la propagació d’incendis forestals.