Networking: LIFE FOREST CO2

El projecte LIFE FOREST CO2, Quantificació d’embornals de carboni forestal i foment dels sistemes de compensació com a eines de mitigació del canvi climàtic, és un projecte demostratiu, de caràcter transnacional, realitzat conjuntament entre Espanya i França. El seu principal objectiu és el foment dels sistemes forestals i la gestió forestal sostenible com una eina per a la mitigació del ‘canvi climàtic a través de l’aplicació de la normativa europea relativa a la comptabilitat d’emissions i absorcions en el sector de l’ús de la terra, canvis en l’ús de la terra i la silvicultura (LULUCF), millorant la base de el coneixement a nivell local i realitzant una aplicació pràctica integrada que abasti a tots els sectors implicats d’interès, inclosos aquells responsables de la compensació d’emissions, en la posada en valor dels mateixos.

El projecte es concreta en la modelització del segrest de carboni com a conseqüència d’actuacions de gestió forestal sostenible (podes, clares, aclarides, etc.) en masses de Pinus halepensis i Pinus pinaster espanyoles i franceses en els seus diversos dipòsits. A més, es realitza un treball integrat de promoció i assessorament per al desenvolupament de projectes de gestió forestal sostenible amb propietaris forestals públics i privats, així com un treball de difusió i dinamització de la compensació de la petjada de carboni i emissions de CO2.

La col·laboració entre els projectes LIFE MIDMACC i LIFE FOREST C02 es basa en la posada a disposició de totes les metodologies i resultats obtinguts en el projecte LIFE FOREST CO2 per explorar la possibilitat de replicar-les a les parcel·les pilot del projecte LIFE MIDMACC. LIFE MIDMACC contribuirà per la seva banda a LIFE FOREST CO2 amb el coneixement i experiència obtinguda en la quantificació del risc d’incendi de les proves pilot, per poder-lo incorporar en futurs projectes.

Coordinador: Oficina d’Impuls Socioeconòmic de el Medi Ambient (OSIMA) de la Comunitat Autònoma de la Regió de Múrcia.