Networking

LIFE MIDMACC col·labora amb les següents iniciatives i projectes:

El projecte LIFE SHARA “Sensibilització i coneixement per a l’adaptació al canvi climàtic” té com a objectiu col·laborar en la construcció d’una societat millor adaptada al canvi climàtic, cooperant amb tots els actors implicats, generant coneixement i augmentant la sensibilització social.
L’objectiu de LIFE Polyfarming és demostrar l’interès d’un nou sistema de gestió plurifuncional agro-silvo-pastoral integrat com alternativa de gestió rentable per a lluitar contra el problema de l’abandó de l’agricultura en zones de muntanya mediterrània i les conseqüències ambientals (degradació del sòl, vulnerabilitat al canvi climàtic, pèrdua de biodiversitat) i socio-econòmics (desequilibris territorials, pèrdua de capacitat productiva del territori) que aquest abandó està produint.

El projecte LIFE FOREST CO2, Quantificació d’embornals de carboni forestal i foment dels sistemes de compensació com a eines de mitigació del canvi climàtic, és un projecte demostratiu, de caràcter transnacional, realitzat conjuntament entre Espanya i França.

LIFE CLIMARK, Més enllà del carboni, promou la gestió forestal per la mitigació del canvi climàtic a través del disseny d’un mercat de crèdit climàtic local.

El projecte LIFE RESILIENT FORESTS tracta de millorar la resistència dels boscos al canvi climàtic, la resistència als incendis forestals, la degradació del medi ambient i altres alteracions causades pel clima. L’objectiu principal és el desenvolupament d’un concepte de gestió forestal a escala de conca que pugui ser aplicat al llarg d’Europa.