Documents

Aquesta guia recull els principals resultats i conclusions del projecte LIFE MIDMACC. La guia resumeix, en primer lloc, l’anàlisi de riscos de la muntanya mitjana mediterrània als impactes del canvi climàtic; tot seguit, s’hi descriu la metodologia emprada, els resultats, l’escalat de conca i les recomanacions a partir del desplegament de les mesures en els tres territoris. Finalment, es proposen d’altres mesures d’adaptació per a la muntanya mitjana mediterrània a partir del treball realitzat amb els actors del territori.
L'avaluació socioeconòmica de les mesures d'adaptació a zones de muntanya mitjana, inclosa a l'entregable 21, es complementa amb els tres document següents: 1) l'anàlisi socioeconòmic de les explotacions ramaderes extensives; 2) l'anàlisi dels costos econòmics de dues de les mesures d'adaptació; i 3) l'anàlisi dels costos econòmics de les mesures d'adaptació en vinyes.