Documents

L'avaluació socioeconòmica de les mesures d'adaptació a zones de muntanya mitjana, inclosa a l'entregable 21, es complementa amb els tres document següents: 1) l'anàlisi socioeconòmic de les explotacions ramaderes extensives; 2) l'anàlisi dels costos econòmics de dues de les mesures d'adaptació; i 3) l'anàlisi dels costos econòmics de les mesures d'adaptació en vinyes.
Aquest lliurable presenta els resultats de les simulacions eco-hidrològiques sota diferents canvis climàtics i d'ocupació del sòl tenint en compte la gestió del territori duta a terme a les experiències pilot desenvolupades a les accions C1 i C2. A més, es presenta una anàlisi detallada de la dinàmica i canvis del paisatge en les tres conques d'estudi al llarg de les últimes dècades.