Documents

Aquest entregable ofereix una descripció detallada de les tasques i la xarxa de seguiment desenvolupades per avaluar i comparar l'evolució de les experiències pilot en comparació amb les condicions inicials, amb les parcel·les control i amb les experiències en altres regions del projecte. Aquest protocol de seguiment es desenvolupa per a una de les pràctiques de gestió del paisatge considerades en aquest projecte, és a dir, la promoció de l'agricultura de muntanya a través de la vinya, tant per la conversió dels matollars en vinyes com per l'adaptació de les pràctiques agrícoles a les condicions de canvi climàtic en les vinyes establertes des de fa molt temps
Aquesta entregable ofereix una descripció detallada de les tasques i xarxa de seguiment desenvolupades per avaluar i comparar l'evolució de les experiències pilot en comparació amb les condicions inicials, amb les parcel·les control i amb les experiències en altres àrees del projecte. El protocol es desenvolupa per a una de les mesures d'adaptació del canvi climàtic que s'apliquen en el projecte: gestió forestal per a la prevenció del risc d'incendi i manteniment amb ramaderia extensiva.