El Projecte

Promovem l’adaptació al canvi climàtic de les zones de muntanya mitjana de la Rioja, l’Aragó i Catalunya a través de la implementació i el seguiment de diferents mesures de gestió del paisatge que, alhora, millorin el desenvolupament socioeconòmic d’aquestes zones:

Pastures

Recuperació de pastures a través de l’estassada de matollar i la introducció de ramaderia extensiva

Boscos

Gestió forestal per la prevenció del risc d’incendi i manteniment amb ramaderia extensiva

Vinya

Introducció i/o optimització de vinya en zones de muntanya

Per què MIDMACC?

Les zones de muntanya del sud d’Europa es consideren altament sensibles als impactes del canvi climàtic a causa, entre d’altres, del descens de l’aigua disponible, de sequeres més llargues i severes, i de l’augment en la freqüència d’incendis forestals. A més a més, són zones que han patit a les darreres dècades l’abandonament rural i la reducció de l’activitat socioeconòmica, provocant la pèrdua progressiva del paisatge en mosaic i la revegetació dels vessants de muntanya.

Aquests processos han minvat els serveis ecosistèmics que proporcionen les zones de muntanya, com ara la provisió d’aigua a les parts baixes de les conques o la sostenibilitat dels sistemes agraris i forestals i dels seus ingressos econòmics.

Per revertir aquests processos i adaptar les zones d’estudi a les noves condicions de canvi climàtic, el projecte promourà la recuperació del mosaic agro-silvo-pastoral.

On treballem a MIDMACC?

LA RIOJA

ARAGON

CATALONIA

El projecte es desenvolupa a la Rioja, l’Aragó i Catalunya, cobrint diverses condicions bioclimàtiques, que van des del Mediterrani subhumit dels Pirineus fins a la muntanya mitjana submediterrània del Sistema Ibèric.

Les mesures d’adaptació es realitzen a zones pilot dels tres territoris amb diversitat de característiques ambientals i socioeconòmiques que facilitin la capacitat de transferència dels resultats a altres regions muntanyoses del sud d’Europa.

Què fem a MIDMACC?

1

Les mesures d’adaptació del paisatge es desenvolupen i implementen en àrees marginals de muntanya mitjana per tal de millorar la seva resiliència ambiental i socioeconòmica al canvi climàtic.

2
L’eficàcia socioeconòmica i ecològica de les mesures aplicades s’avalua a través del seu seguiment i modelització.
3
Els principals gestors i actors del territori s’involucren en el disseny, desenvolupament i avaluació de les mesures d’adaptació, a través de comitès d’actors regionals de presa de decisions.
4
S’implica als governs de La Rioja, l’Aragó i Catalunya en la creació d’un marc polític coordinat per a l’ús sostenible de les zones de muntanya mitjana.
5
S’elabora una guia amb propostes d’adaptació al canvi climàtic per a les zones de muntanya mitjana.
6
Es realitzen activitats per sensibilitzar i capacitar a la població a nivell local i regional sobre qüestions relacionades amb l’adaptació al canvi climàtic.
7
El projecte dona suport a l’aplicació i el desenvolupament de les polítiques europees relacionades amb l’adaptació al canvi climàtic.