Lliurable 17: Escalat dels resultats de les proves pilot a escala de conca hidrogràfica

Aquest lliurable presenta els resultats de les simulacions  eco-hidrològiques sota diferents canvis climàtics i d’ocupació del sòl tenint en compte la gestió del territori duta a terme a les experiències pilot desenvolupades a les accions C1 i C2. A més, es presenta una anàlisi detallada de la dinàmica i canvis del paisatge en les tres conques d’estudi al llarg de les últimes dècades.

El primer capítol és una introducció sobre les àrees d’estudi per a contextualitzar la resta del lliurable. El segon capítol inclou una descripció detallada dels diferents escenaris climàtics i de canvi d’ús del sòl aplicats a les simulacions. El tercer capítol explica la metodologia que s’ha dut a terme amb RHESSYS (Regional Hydro-Ecologic Simulation System), les simulacions i els resultats obtinguts a les tres conques. El quart capítol detalla els resultats de l’anàlisi del paisatge a les tres conques sota el programari V-BATEGA i finalment, el cinquè capítol resumeix les principals conclusions obtingudes després del procés d’escalat.