Entregable 20: Informe amb els resultats del segon any de seguiment de les vinyes (Acció C3)

Aquest lliurable presenta els resultats obtinguts del seguiment de les experiències pilot de vinya durant el segon any de seguiment (2022). Les experiències pilot es van implementar a finals de 2019 i principis de 2020 a Catalunya i La Rioja. L’establiment de les variables de seguiment es va realitzar a mitjans de 2020, la primera campanya de seguiment s’ha realitzat al juliol de 2021 i la segona al juliol de 2022. Seguint el protocol de seguiment explicat al lliurable 10 (Aranda et al. 2020), aquest document presenta els resultats obtinguts a les experiències pilot en vinyes de La Rioja i Catalunya.

El primer capítol és una breu introducció al lliurable, amb una breu descripció de les experiències pilot i els principals objectius . El segon capítol resumeix el protocol de seguiment, per a tenir una visió ràpida de les variables de monitoratge a Catalunya i La Rioja. Els capítols tercer i quart detallen els resultats del primer i segon any de les variables mesurades a Catalunya i La Rioja. L’últim capítol resumeix els principals resultats trobats en la segona campanya de seguiment.