Entregable 10: Protocol de seguiment de l’acció C3 (promoció de l’agricultura de muntanya per mitjà de vinyes)

Aquest entregable ofereix una descripció detallada de les tasques i la xarxa de seguiment desenvolupades per avaluar i comparar l’evolució de les experiències pilot en comparació amb les condicions inicials, amb les parcel·les control i amb les experiències en altres regions del projecte. Aquest protocol de seguiment es desenvolupa per a una de les pràctiques de gestió del paisatge considerades en aquest projecte, és a dir, la promoció de l’agricultura de muntanya a través de la vinya, tant per la conversió dels matollars en vinyes com per l’adaptació de les pràctiques agrícoles a les condicions de canvi climàtic en les vinyes establertes des de fa molt temps, amb la finalitat de millorar les condicions ambientals restrictives per a l’agricultura en les muntanyes mediterrànies de latitud mitjana.

Hem definit amb precisió totes les activitats que s’han dut a terme en 2020 i que es duran a terme en els següents quatre anys abans d’avaluar les mesures d’adaptació aplicades. Hem descrit totes les variables ambientals que es mesuraran, amb diferents metodologies, temps i protocols: (i) propietats del sòl (anàlisi del sòl i humitat del sòl, biodiversitat microbiana del sòl), (ii) producció de vinya (producció total, qualitat del raïm, qualitat del vi), (iii) resposta hidrològica i sedimentològica (índexs d’infiltració, sediments, temps de resposta), i (iv) condicions meteorològiques (humitat de l’aire i temperatura, pluja).
La primera secció és una breu introducció a l’entregable, amb una breu descripció de les experiències pilot i els principals objectius d’aquestes. La segona secció descriu el disseny del seguiment implementat en ambdós llocs, La Rioja i Catalunya. La tercera secció detalla les variables de seguiment que es mesuraran en cada argument, la freqüència del seguiment i la metodologia emprada per mesurar les variables. Finalment, la quarta secció resumeix totes les tasques de control aplicades en les experiències pilot de vinya.