Entregable 9: Protocol de seguiment de l’acció C2 (gestió forestal per a la prevenció del risc d’incendi)

Aquesta entregable ofereix una descripció detallada de les tasques i xarxa de seguiment desenvolupades per avaluar i comparar l’evolució de les experiències pilot en comparació amb les condicions inicials, amb les parcel·les control i amb les experiències en altres àrees del projecte. El protocol es desenvolupa per a una de les mesures d’adaptació del canvi climàtic que s’apliquen en el projecte: gestió forestal per a la prevenció del risc d’incendi i manteniment amb ramaderia extensiva.

Hem definit amb precisió totes les activitats que s’han dut a terme en 2020 i que es duran a terme en els següents quatre anys abans d’avaluar les mesures d’adaptació aplicades. Hem descrit totes les variables ambientals que es mesuraran, amb diferents metodologies, temps i protocols: (i) propietats del sòl (anàlisi del sòl i humitat del sòl), (ii) variables forestals (estructura del bosc, continuïtat del combustible forestal, estat de salut del bosc, humitat del combustible), (iii) variables de pastura (biodiversitat, producció i qualitat), (iv) resposta hidrològica i sedimentològica (índexs d’infiltració, sediments, temps de resposta), i (v) condicions meteorològiques del lloc (humitat de l’aire i temperatura, pluja).
La primera secció és una breu introducció a l’entregable, amb una breu descripció de les experiències pilot i els principals objectius d’aquestes. La segona secció descriu el disseny de seguiment implementat en ambdós llocs, Aragó i Catalunya. La tercera secció detalla les variables de seguiment que es mesuraran cada any, la freqüència del seguiment i la metodologia emprada per mesurar les variables. Finalment, la quarta secció resumeix totes les tasques de seguiment aplicades en les experiències pilot de gestió forestal.